1. ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าและ/หรือสั่งตัดเลนส์ HOYA ทุกรุ่น ทุกชนิด ทั้งประเภทเลนส์สต๊อกและเลนส์ RX (ยกเว้นเลนส์ HOYA รุ่น Stellify) จากร้านค้าแว่นตาที่ร่วมรายการ ทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับคูปอง ชิงโชค 1 ใบ สำหรับสิทธิ์ในการชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยกรอกรายละเอียดลงในคูปองให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมด้วยกรอกชื่อร้านค้าที่ซื้อ และส่งคืนให้ร้านค้าผู้จำหน่ายหรือหย่อนลงกล่องชิงโชคที่อยู่ ณ จุดขาย เพื่อนำมารวบใช้ในการจับรางวัล

2. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จับฉลาก และจับรางวัล วันที่ 2 มีนาคม 2558 และประกาศผล วันที่ 2 มีนาคม 2558 ทาง Facebook.com/ thaihoyaclub เวลา 10.00 น.

3. ของรางวัลเป็นแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท จำนวน 10 รางวัล โดยแบ่งเป็น 3.1 รางวัลสำหรับลูกค้าที่ซื้อเลนส์และส่งคูปองชิงโชค จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) และรางวัลสำหรับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเลนส์ HOYA ที่ผู้โชคดีสั่งซื้ออีก 5 รางวัล (รางวัลละ 2ที่นั่ง) รวม มูลค่าทั้งสิ้น  1,100,000 บาท

4. การเดินทางช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยกำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ, สายการบิน, การเมือง หรือเหตุสุดวิสัยประการอื่น เป็นต้น

5. ผู้ที่รับรางวัลจะต้องนำเอกสารระบุตัวตนทางราชการ (บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน) มาแสดง หลักฐานในการรับรางวัล

6. ผู้ที่รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

7. จับรางวัลวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี

8. วิธีการการจับรางวัล นำคูปองชิงโชคทั้งหมดมาใส่กล่อง แล้วจับรางวัล

9.คำตัดสินและประกาศของเจ้าหน้าที่ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.พนักงานและครอบครัวพนักงาน บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด ตลอดจน ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและ ครอบครัวของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมในรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้


1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (การกรอกรายละเอียดชื่อและที่อยู่ในคูปองของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้ากิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด โดยเลนส์ HOYA (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมอื่นได้

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคูปองชิงโชคได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคูปอง 1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ คูปองทุกใบจะถูกนำไป รวมกับการจับรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2558

4. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลโดยวิธีการจับฉลากได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาง เว็บไซต์ www.facebook.com/thaihoyaclub

6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของแทนอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคูปองทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และจะไม่คืนให้แก่ผู้โชคดี

8. ผู้ที่ได้รับการประกาศจากการจับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมายืนยันดังนี้ เอกสารยืนยันการได้รับรางวัลจากทางบริษัทฯ, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด ระบุชื่อ นามสกุลตรงตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และเดินทางมารับรางวัลที่ บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด ด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 23 เลขที่ 128/251-256 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทมหานคร 10400 โดยตกลงวันที่และเวลาในภายหลัง หากหลักฐานไม่ครบข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะไม่มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่สละสิทธิและขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่ ระบุข้างต้น

9. ผู้ที่รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (ประมาณ 3,000 บาท)

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชา สัมพันธ์บริษัทฯ และ/ หรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็น